Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. 600 600 Alicja Taczała – Hadaś
zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A.

W dniu 12 października 2023 roku w imieniu naszych Klientów został skierowany do Sądu Okręgowego w Płocku pozew przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku zawartej pomiędzy naszymi Klientami a poprzednikiem prawnym Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie. Wraz z pozwem został skierowany do Sądu wniosek o udzielenie Klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez m.in wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu z 2006 roku w okresie od dnia wniesienia pozwu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego niniejsze postępowanie.

Sąd Okręgowy w Płocku w całości uwzględnił złożony przez nas wniosek o udzielenie zabezpieczenia.
Postanowieniem z dnia 25 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny udzielił powodom zabezpieczenia poprzez:
a) wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów na rzecz pozwanego Banku spłaty rat kapitałowo – odsetkowych kredytu wynikających z umowy kredytu zawartej w 2006 roku w wysokościach i terminach określonych w harmonogramie spłat, w okresie od wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie;
b) zakazanie pozwanemu Bankowi złożenia powodom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredyty z powodu niedokonywania przez nich spłaty rat kredytu;
c) zakazanie pozwanemu Bankowi przekazywania informacji o zaprzestaniu dokonywania spłat kredytu do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Systemu Bankowy Rejestr informacji. 

Postanowienie zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Płocku w ekspresowym tępie, zaledwie w 13 dni od dnia złożenia pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Dzięki takiemu postanowieniu Sądu, nasi Klienci są zwolnieni z obowiązku uiszczania comiesięcznych rat kredytowych na rzecz Banku, aż to prawomocnego zakończenia postępowania. Ponadto, wobec uwzględnienia przez Sąd wniosku o zabezpieczenie w całości, zaprzestanie dokonywania spłaty rat kredytu przez naszych Klientów nie będzie skutkowało ewentualnym złożeniem przez Bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy a także ewentualnym przekazaniem informacji o niedokonywaniu przez powodów spłaty rat kredytu do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Systemu Bankowy Rejestr informacji.

Alicja Taczała-Hadaś

aplikant radcowski

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności