Zabezpieczenie roszczenia w sprawie „frankowej” – sprawa przeciwko mBank S.A.

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie „frankowej” – sprawa przeciwko mBank S.A.

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie „frankowej” – sprawa przeciwko mBank S.A. 600 600 Alicja Taczała – Hadaś
zabezpieczenie roszczenia w sprawie mBank S.A.

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie „frankowej” – sprawa przeciwko mBank S.A.

W dniu 30 listopada 2023 roku w imieniu naszych Klientów został skierowany do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych “mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2008 roku zawartej pomiędzy naszymi Klientami a Bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wraz z pozwem został skierowany do Sądu wniosek o udzielenie Kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez m.in wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłaty rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu z 2008 roku w okresie od dnia wniesienia pozwu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie.

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny udzielił powodom zabezpieczenia zgodnie z wnioskiem.

Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił naszym Klientom zabezpieczenia powództwa poprzez:
a) wstrzymanie obowiązku spłaty przez powodów rat kapitałowo – odsetkowych na rzecz banku w wysokości i terminach określonych w Umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” zawartej w 2008 roku, w okresie od wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie;
b) zakazanie pozwanemu Bankowi złożenia powodom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredyty z powodu niedokonywania przez nich spłaty rat kredytu;
c) zakazanie pozwanemu Bankowi przekazywania informacji o zaprzestaniu dokonywania spłat kredytu do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Systemu Bankowy Rejestr informacji

Zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej pozwala legalnie zaprzestać dokonywania spłaty rat do czasu wydania prawomocnego orzeczenia. Innymi słowy, dzięki zabezpieczeniu roszczenia Kredytobiorca nie musi płacić miesięcznego zobowiązania do Banku aż do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd w danej sprawy, a bank nie może wypowiedzieć umowy ani dokonać negatywnego wpisu w BIK i BIG.

Zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej pozwala legalnie zaprzestać dokonywania spłaty rat do czasu wydania prawomocnego orzeczenia. Innymi słowy, dzięki zabezpieczeniu roszczenia Kredytobiorca nie musi płacić miesięcznego zobowiązania do Banku aż do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd w danej sprawy, a bank nie może wypowiedzieć umowy ani dokonać negatywnego wpisu w BIK i BIG.

Sądy powszechne w Polsce nie mają wątpliwości, że umowy frankowe zawierane z konsumentami zawierają klauzule abuzywne, a tym samym nie powinny wywoływać skutków prawnych wobec Klientów banku.

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności