Upadłość Getin Noble Bank

Upadłość Getin Noble Bank

Upadłość Getin Noble Bank 1200 1201 Agnieszka Grzegorczyk
upadłość getin noble bank

Upadłość Getin Noble Bank – Jakie kroki powinien podjąć kredytobiorca, aby zabezpieczyć swoje prawa w postępowaniu upadłościowym.

W dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie oficjalnie ogłosił upadłość Getin Noble Bank. Upadłość banku w bezpośredni sposób dotyczy osób, które zaciągnęły w Getin Noble Bank kredyt tzw. frankowy.

Jak klienci upadłego banku mogą zabezpieczyć swoje prawa w postępowaniu upadłościowym?

Najważniejszym krokiem jaki powinni podjąć kredytobiorcy frankowi jest zgłoszenie swojej wierzytelności wobec upadłego banku. Kredytobiorcy mają czas do dnia 19 sierpnia 2023 roku, aby nieodpłatnie zgłosić wierzytelność do syndyka masy upadłości. Procedura zgłoszenia wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A. odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Warto podkreślić, że zgłoszenie wierzytelności po terminie jest nadal możliwe, jednak będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Co istotne, wierzytelność mogą zgłosić zarówno kredytobiorcy, którzy pozwali bank o unieważnienie umowy kredytu jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, jak i kredytobiorcy, którzy nie skierowali jeszcze sprawy na drogę sądową. Na zgłaszaną wierzytelność składają się wszystkie wpłaty na poczet rat kapitałowo – odsetkowych, prowizje, ubezpieczenia i inne koszty zapłacone przez kredytobiorcę.

Drugim bardzo ważnym krokiem jest złożenie przez kredytobiorcę oświadczenia o potrąceniu zgłaszanej wierzytelności z kwotą kapitału wypłaconego przez bank udzielając kredytu. Złożenie takiego oświadczenia musi nastąpić najpóźniej z chwilą zgłoszenia wierzytelności. W tym celu konieczne jest sporządzenie oświadczenia przez kredytobiorcę w formie papierowej i załączenie podpisanego skanu do dokumentów składanych przy zgłoszeniu wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Złożenie oświadczenia o potrąceniu ochroni kredytobiorcę przed ewentualnym roszczeniem syndyka działającym w imieniu banku przeciwko kredytobiorcy o zwrot udostępnionego kapitału.

Po ogłoszeniu upadłości, roszczenia wierzycieli będą zaspokajane tylko z majątku masy upadłościowej, co może być ograniczone. Mimo to, warto zgłosić wierzytelność, nawet jeśli odzyskanie nadpłaconych rat jest mało prawdopodobne. Chodzi o uniknięcie dalszych nadpłat.

O tym czy syndyk uwzględnił wierzytelność kredytobiorca dowie się zapoznając się z listą wierzytelności.

Uwzględnienie wierzytelności kredytobiorcy w zatwierdzonej liście wierzytelności oznacza, że kredytobiorca będzie uczestniczył w postępowaniu upadłościowym i zostanie ujęty w planach podziału funduszy masy upadłości. Kredytobiorca otrzyma zaspokojenie, jeżeli w masie upadłości zostanie zgromadzone wystarczająco dużo środków pieniężnych.

Może się zdarzyć, że syndyk nie uwzględni wierzytelności kredytobiorcy na liście wierzytelności lub też uwzględni wierzytelność jednak w niższej wysokości, niż zgłoszona przez kredytobiorcę. Wówczas kredytobiorcy przysługuje środek odwoławczy w postaci sprzeciwu.  Kredytobiorca powinien w termie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do odmowy uznania wierzytelności. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Wielu kredytobiorców frankowych zainicjowało postępowanie sądowe o zapłatę i (lub) ustalenie przeciwko Getin Noble Bank jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. W takiej sytuacji sąd rozpoznający sprawę jest zobowiązany do zawieszenia postępowania i wezwania syndyka do udziału w sprawie, gdyż zarówno sprawa o zapłatę, jak i postępowanie w przedmiocie ustalenia nieistnienia zobowiązania umownego niewątpliwie dotyczą masy upadłości. Rozstrzygnięcie takiego postępowania wpłynie na zarządzanie masą upadłości, na przebieg procesu likwidacji masy upadłości, a w końcu na stopień zaspokojenia wierzycieli.

Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości nie zwalnia kredytobiorców z płatności bieżących rat kredytu.

Aktualnie cała procedura związana z wyjściem z impasu kredytowego z Getin Bankiem stała dość mocno skomplikowana, dlatego zachęcamy do kontaktu wyłącznie z profesjonalnymi pełnomocnikami.

Alicja Taczała-Hadaś
aplikant radcowski

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności