CHF unieważnienie umowy frankowej

CHF unieważnienie umowy frankowej

CHF unieważnienie umowy frankowej 1200 1201 Agnieszka Grzegorczyk
unieważnienie umowy frankowej

Unieważnienie umowy kredytu „frankowego” – co oznacza w praktyce?

Proces przeciwko bankowi w sprawie mojego kredytu powiązanego z walutą CHF – co mogę zyskać, co się stanie z moją umową i czy poniosę jakieś negatywne konsekwencje?

Tak brzmią pytania osób zgłaszających się ze sprawą swojego kredytu do naszej Kancelarii.

Co w praktyce oznacza unieważnienie umowy kredytu i jakie konsekwencje niesie za sobą nieważność umowy?

Jeśli Sąd wyda wyrok, w którym ustali nieważność umowy o kredyt wywołuje to skutek taki, jak gdyby ta umowa nigdy nie została zawarta. Unieważnienie umowy kredytu ma skutek „ex tunc” (wstecz), a więc umowę uznaję się jako nigdy nie zawartą. Od tego momentu umowa nie może wywoływać żadnych skutków prawnych, kredyt uważa się za nigdy nie zaciągnięty.

Zgodnie z założeniem, po unieważnieniu umowy spotykamy się z sytuacją, w której świadczenia obu stron stały się świadczeniem nienależnym, co w konsekwencji doprowadziło do bezpodstawnego wzbogacenia zarówno kredytobiorcy jak i banku. Świadczeniem nienależnym, które kredytobiorca przekazał na rzecz banku są wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe zapłacone na rzecz banku. Jednocześnie, świadczeniem nienależnym banku na rzecz kredytobiorcy jest wypłacona kwota kapitału. Zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji, każdej ze stron (kredytobiorcy i bankowi) przysługują odrębne roszczenia, którego mogą dochodzić niezależnie od roszczenia drugiej strony.

Zatem podstawowy skutek to konieczność zwrotu przez bank wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych jakie zostały przez nas zapłacone przez cały okres trwania umowy oraz jakichkolwiek innych płatności przez nas poniesionych tytułem opłat pobieranych przez bank. Po naszej stronie istnieje zaś konieczność zwrotu bankowi udzielonej nam kwoty kredytu.

Jeśli przez czas trwania umowy, spłacając raty zawierające odsetki od udzielonego kredytu, udało się nam spłacić kwotę kredytu, nasz kredyt jest spłacony a bank jest zobowiązany zwrócić nam ewentualne nadpłaty jakie powstały. Jeśli zaś kapitał nie został jeszcze spłacony, to będziemy zobowiązani zwrócić niedopłatę.

Jeśli proces został wytoczony przeciwko bankowi (możliwa jest bowiem sytuacja, że zaprzestaliśmy spłacać raty i to bank wypowiedział nam umowę kredytu pozywając o zapłatę) to należy pamiętać, że przez cały okres trwania procesu (co najmniej do wydania wyroku w I Instancji) biegnie termin roszczenia odsetkowego naszego żądania zapłaty z jakim w imieniu kredytobiorcy wystąpiła Kancelaria. Są to dodatkowe pieniądze dla kredytobiorcy.

Unieważnienie umowy kredytowej daje też inne korzyści:

  1. Kredytobiorca może wykreślić hipotekę banku z ksiąg wieczystych nieruchomości.
  2. Bank powinien wykreślić kredytobiorcę z BIK.

Warto pamiętać, że nawet w przypadku gdy kredyt został już spłacony, Klienci mogą domagać się unieważnienia umowy na drodze sądowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni przepisów dotyczących reguł przedawnienia roszczeń wynikających z umowy tzw. kredytu frankowego. Podkreślił, że konsument w każdej chwili może wnieść powództwo stwierdzające nieuczciwy charakter umowy i działanie to nie może podlegać żadnemu terminowi przedawnienia.

Jeśli rozważasz skierowanie do Sądu pozwu przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytu, zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Doświadczony prawnik przeanalizuje Twoją umowę kredytu i oszacuje szanse na wygranie sprawy.

Alicja Taczała-Hadaś
aplikant radcowski

Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Zdefiniuj swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności